Smluvní podmínky

Tento dokument obsahuje závazná pravidla a podmínky používání služeb serveru webinzert.eu (dále jen Server) provozovaného fyzickou osobou: Ing. Lukáš Oreška, Za Kinem 1052, 289 12, Sadská, Česká republika, IČ:74962116, DIČ: CZ8602233343 dále jen Provozovatel.

I.

Server nabízí soukromým i podnikatelským subjektům (dále jen Uživatelé) možnost zdarma zveřejnit poptávky nebo nabídky služeb, zboží či jiného majetku. Podnikatelské subjekty nemohou inzerovat svou činnost v sekci bazar, ale musí ji vložit do sekce katalog firem, ve které je dovoleno vložit inzerát s profilem firmy pouze jednou.

II.

Na Serveru je zakázána inzerce (a to i zpoplatněná!):

  • porušující zákony ČR
  • obsahující velké množství interpunkčních znamínek a podobných znaků
  • obsahující velké množství velkých písmen nebo jiných zvýrazňovacích znaků
  • na pracovní pozice za zprostředkovatelský poplatek
  • na kopírování CD, DVD a jiných nosičů
  • nic neříkající inzeráty typu: Práce z domu, více informací na emailu
  • obsahující očividně špatné kontaktní údaje
  • budící dojem, že Uživatelem je jiná fyzická nebo právnická osoba

Nadpis, texty ani štítky inzerátu nesmí obsahovat žádné kontaktní údaje (emailové adresy, telefonní čísla, fax apd.).

Je dovoleno vložit maximálně jeden inzerát denně se stejným obsahem.

Bude-li na server vložen inzerát porušující pravidla Serveru, bude tento inzerát odstraněn bez nároku na vrácení jakékoli uhrazené částky týkající se tohoto inzerátu (např.: topování, zvýraznění).

III.

Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzeráty porušující platné zákony České republiky, smluvní podmínky Serveru nebo dobré mravy.

Provozovatel má právo změnit jakékoli údaje vloženého inzerátu, jeho zařazení do kategorie s ohledem na vyplněný text a případně neschválit, zakázat zobrazení nebo smazat inzerát porušujícího smluvní podmínky Serveru. Maximální doba zveřejnění jednoho inzerátu je 90 dní, poté je inzerát automaticky ze systému vymazán. Neplatí pro sekci katalog firem a webové stránky, zde je inzerát zobrazen do doby jeho stažení Uživatelem nebo Provozovatelem.

IV.

Uživatel si je vědom faktu, že platný inzerát mladší 90 dní musí ze serveru odstranit sám. Což provede po přihlášení do uživatelské sekce, ve které vyhledá a odstraní příslušný inzerát.

Inzeráty jsou automaticky exportovány na partnerské webové stránky, ze kterých může být inzerát smazán až po uplynutí doby 1 roku od podání inzerátu na Serveru.

V.

Provozovatel za žádných okolností nepřebírá záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost inzerovaných věcí a služeb a to z důvodu, že je jen zprostředkovatelem kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím. Provozovatel za toto neručí!

VI.

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

VII.

Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů služeb Serveru, ani za způsob, jakým služby Serveru využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru Uživateli či třetími osobami.

VIII.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru, nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

VIII.

Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám. 

IX.

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat. 

Provozovatel Serveru je oprávněn odtajnit údaje Uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s Provozovatelem, nebo proti Provozovateli, aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele nebo aby za daných podmínek byla chráněná osobní bezpečnost Uživatelů produktu Provozovatele, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.

X.

Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Server nabízí.

 

XI.

Na Serveru se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetích stran. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

XII.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.